Protagonisti

Cesty zrenia sú výchovnou ponukou, ktorú vytvorili, neustále tvoria a budú tvoriť ľudia, ktorým záleží na mladých. Žijú uprostred mladých a pre mladých.

 

Tvorcovia programu

Na počiatku bola skupina ľudí – saleziáni (SDB), saleziánky (FMA) a laici, ktorí sa rozhodli spoločne premýšľať a tvoriť vidiac realitu mnohých animátorov a ich stretiek. Im patrí veľká vďaka za ich vnímavosť na hlas Ducha. Spoločne vytvorili špecifické úvody a základné metodiky pre každú etapu, ako aj všeobecný úvod do celého programu.

 

Garanti programu

V súčasnosti má každá etapa minimálne jednu osobu – garanta, ktorý za túto etapu zodpovedá. Má na zodpovednosti všetky potrebné práce spojené s jej ďalším rozvojom, ako aj efektívnu komunikáciu s animátormi, ktorí majú záujem sprevádzať skupinu podľa ponúkaného programu.

 

Coreteam

Okrem spoločenstva garantov a ich tímov má výchovný program Cesty zrenia aj svoje „jadro“. Jeho úlohou je určovať základné smerovanie programu, prehodnocovať podnety a vzniknuté situácie a koordinovať všetky práce spojené so systematickým rozvíjaním programu Cesty zrenia.

 

Animátori

Animátori sú významnou súčasťou realizovania a skvalitňovania Ciest zrenia. Preto každý animátor, ktorý absolvoval vovedenie do Ciest zrenia, dostáva ponuku, aby sa stával spoluautorom nových metodík výchovného programu.

Info o podujatiach