Slovník

Animátor – ten kto „stráca čas pre „decká“, premýšľa nad nimi, trápi sa s nimi, blázni sa s nimi, zažíva ich odpisy, občas je na pokraji trpezlivosti. Ten kto sa rozhodne „deckám“ odovzdávať svoje poklady života - názory, postoje, svoju lásku, vieru… Ten kto je tu pre druhých a dáva im kus seba. Animátorstvo je teda náš spoločný svet. Je náš spoločný základ. Je dôvodom pre to, čo práve čítaš. Je dôvodom, aby sme spoločne hľadali ako ďalej.

 

Animátorské zrkadlo – pomôcka, ktorá slúži na overovanie animátorstva (čo, ako, prečo, koľko robím vo vzťahu k sebe a deckám na stretku). Môže zahŕňať oblasti:

 • Hodnotenie prejdenej cesty stretka, podľa akých itinerárov išlo doteraz?
 • Mapovanie súčasnej reality/situácie stretka.
 • Hľadanie vízie pre stretko.
 • Náčrt cesty.
 • Zložité situácie, problémy, ťažkosti, hľadanie dôvodov stagnácie stretka.
 • motivácie, zmysel animátorského angažovania sa

 

Cesta/y zrenia – cesty, na ktorej sa dieťa postupným zvládaním konkrétnych úloh, ťažkostí, radostí stáva zrelým človekom

 

Zasiahnutý - či si to uvedomujeme alebo aj nie (to sa týka asi väčšiny z nás), to, čo sa odohralo v našom živote, je, že sme boli „zasiahnutí“! Niekto si nás všimol, vyzdvihol, pochválil, dal nám pocítiť, že máme hodnotu, niekto nám dal ponuku, niekto nás prekvapil dôverou voči nám... Zatlačil v našom vnútri na ten správny gombík a tak v nás naštartoval čosi nové. Bol to zásah do čierneho, zásah do nášho vnútra a náš život nabral iný smer.

               Niekto nám ukázal, že v nás samých sú isté oblasti, ktoré neobjavíme a nepochopíme, ak ostaneme iba na povrchu, na úrovni pocitu, na úrovni bezprostredného a rýchleho úžitku pre nás samých, na úrovni hľadania vlastného dobra.

Mnohé veci, ktoré sme brali ako úplne samozrejmé, sa zrazu začali črtať v novom svetle. Uvedomili sme si, že sú darom, ktorého budúcnosť je aj v našich rukách. Tak sme teda boli zasiahnutý.

 

Optika zasiahnutý – tento pohľad na moje „decká“ na stretku sa pýta – či to čo chcem s nimi robiť, kam ich chcem zobrať, čo s nimi chcem hrať, je to práve to, čo spôsobí zasiahnutie? Nepýtam sa teda, či to zasiahlo mňa v ich veku. Pýtam sa, či to zasiahne práve moje „decká“ v ich veku.

 

Integrálnosť – celistvosť, úplnosť, tvorenie celku

 

Umenie zásahu srdca – toto umenie vychádza z troch základných podmienok:

 • Dobre sa orientovať v symbolickom svete.
 • Prísť s ponukou, ktorá sa dotkne vnútorného sveta a ktorá umožní spoločne prežiť okamihy symbolickej reality.
 • Vytvárať okamihy, kedy mladým otvárame oči pre bohatstvo života.

 

Stretko - skupina detí, rovesníkov, ktorí sa pod vedením animátora pravidelne stretávajú

Je miestom, kde sa s mladým stretávame a v ktorom môžeme spolu prežiť mnoho krásneho a oslobodzujúceho. Je časom pestrosti, prekvapení, vťahovania do nových spôsobov pozerania na veci. Je to čas plný života. Mnohým „stretká“ zmenili život a urobili z nich nových ľudí. Mnohí sa „na stretkách“ správajú úplne inak ako doma či v škole, sú tu ochotní robiť veci, nad ktorými by v inej „inštitúcii“ pohrdli nosom.

 

Blok - stretká zoskupené vo väčších celkoch, ktoré sme nazývame bloky. Každý blok má nejaký hlavný a všeobecnejší cieľ, ktorý sa potom konkretizuje v jednotlivých „stretkách“ bloku. Znamená to, že niekoľko „stretiek“ sa snaží o jednu vec, ide jedným smerom, hoci každé z trochu iného pohľadu.

 

Etapa - každá z ciest zrenia chlapca a dievčaťa je rozdelená na menšie časti - etapy. Konkrétna etapa je vyjadrením špecifického symbolického sveta chlapca alebo dievčaťa. Každá z prvých štyroch etáp zahŕňa obdobie dvoch rokov, posledná piata etapa až siedmych rokov (v tejto etape sa spájajú cesty chlapcov a dievčat).

 

Realita – súčasný svet stretka – akí sú, aké majú schopnosti a danosti, túžby, sny, otázky, miesta kde sa cítia dobre, miesta z ktorých utekajú . . .

 

Cesta - ako je možné prísť do nového sveta – čo potrebujú objaviť, zažiť, spoznať, aké príbehy počuť, aké skúsenosti zažiť, aké rozhodnutia urobiť, aké miesta navštíviť, aké odpovede nájsť ...

 

Vízia - nový svet stretka – akými sa majú stať, aké schopnosti si osvojiť, čo by mali chápať, aké hodnoty si osvojiť, akú základnú úlohu majú zvládnuť . . .

 

Zachytávač energie – miesto, spôsob, kde energie mladého človeka nie je vypustená do luftu, ale zachytená a nejakým spôsobom usmernená, správne využitá. Základným zachyávačom energie je napríklad stretko.

 

 

Dimenzia – v rámci ciest zrenia rozlišujeme 5 dimenzií, ktoré tvoria integritu človeka

 • Rozvoj osobnosti  – ja vo vzťahu k sebe - schopnosť objavovať vlastný život a dávať mu zmysel.
 • Sociálny rozvoj – ja vo vzťahu k spoločnosti okolo mňa - schopnosť rozvíjať dialóg a stávať sa spoločníkom
 • Spiritualita – ja a Boh - schopnosť vchádzať do dialógu s Bohom a otvárať sa vzťahu s ním
 • Kultúra života - stretko dovnútra - schopnosť vytvárať spoločenstvo a rodinu z prameňov Cirkvi
 • Nasadenie pre lepší svet otvorenosť stretka navonok - schopnosť byť solidárnym so svetom, v ktorom žijem

Info o podujatiach